top of page

OPTOMETRISTENS ROLLE

-

Når et barn ikke lever opp til sitt eget potensiale, blir dette grunn til bekymring blant foreldre og lærere. Forskjellige tiltak kan følge, som f.eks. foreldremøter og støtteundervisning. Det ender gjerne med at barn med lærevansker blir evaluert av et tverrfaglig utvalg av skolepersonell. Dette utvalget kan bestå av en skolepsykolog, en logoped og en spesialpedagog. Med foreldrenes samtykke vil utfallet ofte bli et individuelt undervisningsprogram. I dette settes det opp bestemte mål som skal nås i løpet av spesialundervisningen. Det er vanlig å oppfatte slike barn som lidende av manglende evne til å konsentrere seg, svekket nevrologi, lærevansker eller ADHD/ADD.

 

Optometristens rolle i denne type tilfeller, er å evaluere og effektivisere barnets synsfunksjon. Det er svært vanskelig å fungere i akademiske miljø, dersom synsfunksjonen er svekket. Symptomer her kan være utmattelse, konsentrasjonssvikt, flukt fra nærarbeid, dårligere prestasjonsevne, og reversaler eller at barnet bytter om på bokstaver. Vansker med øye/hånd- koordinasjon kan gi seg utslag i skrivevansker, som igjen reduserer barnets mulighet til å uttrykke tanker skriftlig.

 

Tester som utføres på skolen, eller såkalte screeninger foretatt av helsesøster, er verdifulle fordi de identifiserer behov for mer dyptgående synsundersøkelser. Slike screeninger er m.a.o. ikke ment å skulle erstatte disse. På bakgrunn av resultater fra synsundersøkelsen samt barnets historie, vil det kunne utarbeides et forslag til individuelt behandlingsopplegg.

 

Mange barn med lærevansker har skarpt syn, men har likefullt synsproblemer. En anbefalt behandling vil med stor sannsynlighet gå ut på å skulle øke barnets evne til å behandle synsinformasjon effektivt. Dette kan oppnås gjennom bruk av brilleglass, prismer eller synstrening. Når synsfunksjonen effektiviseres, har barna bedre forutsetninger for å kunne følge med i undervisningen. 

 

Foranledningen som bringer et barn til en optometrist med kompetanse på dette området varierer. Ofte henvender foreldrene seg direkte til optometristen på bakgrunn av positive erfaringer med søsken eller som følge av anbefaling fra andre foreldre. Henvisning fra profesjonelt hold forekommer også, om enn i noe mindre utstrekning. I alle tilfelle spiller optometristen en viktig rolle som del av et større behandlingsapparat der barnet hjelpes til å nå sitt fulle potensiale. Ingen enkel faggruppe har alle svarene.

 

Medlemmer av Norsk selskap for optometri (www.optometri.org) er optometrister med en spesiell interesse for synsutvikling og er trent i å gi omfattende synsomsorg for barn. 

bottom of page