top of page

SYN OG LÆRING

Forskning har vist at synet er en medvirkende faktor når det gjelder menneskets evne til å vise oppmerksomhet og respondere under klasseromsundervisning.  Det meste av hva vi lærer tas inn gjennom synssystemet.  

 

Der er mange aspekter ved synet som vil kunne influere på et individs evne til å være oppmerksom og respondere når en lærer underviser.  Det er kjent at nærsynthet, (over-) langsynthet og astigmatisme — som alle kan forårsake uklart syn eller anstrengte øyne — har innflytelse på prestasjonen i klasserommet.  Der finnes imidlertid individer med fokuseringsproblemer som gjør dem ute av stand til hurtige skift av fokus fra bok til tavle og omvendt.  De kan ha vanskelig for å bruke begge øynene sammen.  Denne type dysfunksjon kan føre til unødvendig store anstrengelser, og kan virke forstyrrende på behandlingen av visuell informasjon.  Et individ kan også ha besvær med å kontrollere øyebevegelser.  Dette kan resultere i tap av stedsans under lesning med tilhørende behov for bruk av finger som støtte, hyppige gjetninger på ord, eller andre mindre merkbare vanskeligheter.

 

Problemer i forbindelse med behandling av visuell informasjon kan medføre alvorlige problemer den dagen barn begynner på skolen.  Det akademiske pensum er basert på den antakelse at barn som befinner seg på bestemte kronologiske alderstrinn, i tillegg til andre evner også besitter visse evner når det gjelder behandling av synsinformasjon.  Med andre ord:  Er barnet synsmessig klar for skolegang?  De av barna som ikke befinner seg på tilstrekkelig høyt nivå i dette henseende, kan havne i vanskeligheter fra dag én.  Disse vanskene kan manifestere seg i form av problemer med lesing, skriving, matematikk, staving, tenking, sportsprestasjoner, lek, og faktisk også i forbindelse med sosiale relasjoner til søsken og venner.  

 

Individer som har synsrelaterte lærevansker, kan ha nytte av å bruke briller med eller uten prismeglass  både for å forebygge og rette opp problemene.  Andre synsproblemer kan best korrigeres ved hjelp av synstrening.  Dette inkluderer bruk av briller og prismer i forbindelse med prosedyrer som skal fungere som strategier i utviklingen av synsevner.  

 

Der finnes bestemte kontrollerte studier i litteraturen som demonstrerer effektiviteten av synstrening som behandlingsmetode for synsproblemer.  Der er også mange rapporter som understøtter spesifikke diagnoser og behandlingsopplegg.  Studier av utilstrekkelige synsevner og evne til å behandle visuell informasjon hos eldre underbygger det faktum at barn simpelthen ikke bare «vokser av seg» denne typen problemer.

 

Medlemmer av Norsk selskap for optometri (www.optometri.org) har spesiell interesse innenfor feltet syn og læring. De kan være behjelpelige med å få stillet diagnose og finne behandlingsmetoder i forbindelse med synsrelaterte lærevansker.

bottom of page