top of page

VEDTEKTER

Norsk Selskap for Optometri

Stiftet 1974

 

Vedtatt 14.04.2023

 

VEDTEKTER FOR NORSK SELSKAP FOR OPTOMETRI

1. Formål

a. Arbeide for utvikling av optometrifaget i Norge, og en høy etisk standard.
b. Fremme samarbeidet med andre yrkesutøvere som har tilknytning til faget.
c. Tilrettelegge for faglig oppdatering blant medlemmene.
d. Samarbeide med Norges Optikerforbund (NOF).
e. Bidra til synliggjøring av faget og medlemmenes kompetanse.


2. Som medlem kan opptas

Offentlig autorisert helsepersonell med eksamen i optometri fra universitet eller høgskole.


3. Medlemskap innvilges av styret.


4. Styret skal bestå av

Leder, nestleder og kasserer. Ved behov kan styret utvides med sekretær og inntil to varamedlemmer. Nye styremedlemmer velges på generalforsamlingen for ett år, tidligere kan velges for to år. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.


5. Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Ordinær generalforsamling avholdes en gang i året, med minst tre ukers varsel. Generalforsamlingens dagsorden skal inkludere følgende punkter:

a. Beretning.
b. Regnskap.
c. Fastsettelse av kontingent og ev. innmeldingsgebyr.
d. Valg av styre, med mindre ingen posisjoner er på valg.

 

6. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst en ukes varsel når et flertall av styret eller minst en tredjedel av medlemmene krever det. Skriftlig begjæring sendes styret.


7. Oppløsning av selskapet krever 2/3 flertall på to påfølgende ordinære generalforsamlinger. Ev. ubrukte midler tilfaller et optometrifaglig formål som vedtatt på siste generalforsamling. Vedtektsendringer (utover dette punktet) kan vedtas med simpelt flertall på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

8. Etiske regler

a. Medlemmer må ikke offentlig eller i annonseøyemed stille selskapet eller andre medlemmer i et negativt lys.
b. Medlemmer plikter å opptre i tråd med gjeldende lover og regler for yrkesutøvelsen.
c. Medlemmer som bryter reglene (a eller b) kan ekskluderes av styret. Eksklusjon kan innankes for generalforsamlingen.

9. Yrkestitler

a. Offentlig godkjente titler bør benyttes.
b. Selskapet oppfordrer for øvrig medlemmer med mer enn tre års optometriutdannelse til å nytte tittelen, «Optometrist». Medlemmer med formal- og realkompetanse innenfor synsterapi/-trening kan bruke tittelen, «Nevro-optometrist». Dette for ytterligere å synliggjøre kompetansen.
c. Punkt b bortfaller når/dersom disse titlene blir beskyttet i Norge.

bottom of page