top of page

SYNSSCREENING PÅ SKOLEN

En av de vanligste innfallsportene til den offentlige synsomsorgen er synsscreeninger foretatt på skolen. Til tross for at skolene forsøker å gjøre en god jobb, så er det allikevel ikke til å komme fra at disse screeningene har sine begrensninger. De er ikke ment å skulle erstatte en grundig, profesjonell synsundersøkelse. Det er flere typer synsproblemer som ikke blir oppdaget på skolescreeninger.  

Hva som undersøkes varierer. De fleste steder brukes en Snellen-tavle som grunntest under screening (barnet leser av en plansje der tegnene blir mindre for hver linje). Med denne minimale evalueringen vil betydelige synsproblemer kunne forbli uoppdaget. Synsproblemer som kan influere på synskomfort, effektive prestasjoner, lesing og læring.  Noen steder har man forsøkt å revidere og forbedre disse screeningene.   Slike forsøk blir typisk nok begrenset på grunn av både trange budsjett og ditto tidsrammer, samt at der hersker visse uoverensstemmelser angående hvilke synsproblemer det burde bli testet for. Skolene er ofte tvunget til å innta en konservativ holdning; hvis screeningene blir for grundige, kan de bli kritiserte for å sløse med ressurser.

 

Å bestå synsscreeningen på skolen garanterer ikke at barnet er uten synsproblemer, og med resultatet "ikke-bestått" er det heller ikke sikkert at dette vil bli fulgt opp med passende tiltak. Ofte testes det ikke rutinemessig på behandling av synsinformasjon og binokulær (samsyns-) funksjon, til tross for at dette synes å være relatert til effektiv prestasjonsevne i akademiske miljø.

 

Skolens synsscreening vil forbli et viktig sikkerhetsnett for mange barn, men screeningene kan også inntreffe for sent med hensyn på en tidlig påvisning av alvorlige øye- eller synsproblemer. Forebyggende tiltak i forbindelse med synsproblemer og tilhørende konsekvenser, krever at dette blir avdekket i tide.  COVD (College of Optometrists in Vision Development) anbefaler at alle barn får en grundig profesjonell øye- og synsundersøkelse, i særdeleshet en som inkluderer en omfattende kartlegging av evne til behandling av visuell informasjon og binokulær (samsyns-) funksjon. Som anbefalt av American Optometric Association, burde alle barn ha sin første synsundersøkelse før de er et halvt år gamle, og deretter periodisk opp til skolealder slik at det holdes regnskap med synsutviklingen.  Skolens synsscreening kan ikke ene og alene stå som den eneste undersøkelse av synsfunksjonen for barn i skolealder.

 

Medlemmer av Norsk selskap for optometri (www.optometri.org) er optometrister med en spesiell interesse for synsutvikling og er trent i å gi omfattende synsomsorg for barn.

bottom of page